อร่อยไปด้วยกัน เพิ่มเครื่องเคียง (ไม่บังคับ)

ข้อตกลงและเงื่อนไข

โปรดอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขของผู้ใช้งานนี้ (“ข้อตกลงและเงื่อนไข”) อย่างระมัดระวังเนื่องจากข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ระบุถึงข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ต่าง ๆ ของท่าน รวมถึงข้อจำกัดและข้อยกเว้นต่าง ๆ ซึ่งมีผลใช้บังคับการทำธุรกรรมและกิจกรรมทั้งหมดบนเว็บไซต์หรือโปรแกรมนี้ของบริษัท

การที่ท่านเข้าถึงเว็บไซต์หรือโปรแกรม ท่านตกลงที่จะผูกพันโดยข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ รวมถึงกฎระเบียบ นโยบายและมาตรการต่างๆ ที่บริษัทอาจเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์หรือโปรแกรมเป็นครั้งคราว ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขโดยการอ้างอิง และบริษัทอาจแก้ไขประกาศดังกล่าวได้เป็นครั้งคราวโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยข้อตกลงและเงื่อนไขที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นจะมีผลใช้บังคับเมื่อนำมาประกาศ หากผู้ใช้งานยังคงใช้เว็บไซต์หรือโปรแกรมนี้ เมื่อมีความเปลี่ยนแปลงใดๆ ย่อมถือว่าผู้ใช้งานได้ยอมรับและให้ความตกลงกับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว นอกจากนี้ บริการบางอย่างที่เสนอให้ผู้ใช้บริการได้ใช้งานผ่านเว็บไซต์และ/หรือโปรแกรมอาจอยู่ภายใต้บังคับข้อตกลงและเงื่อนไขเฉพาะเพิ่มเติม ซึ่งการใช้บริการของท่านจะต้องอยู่ภายใต้บังคับของข้อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติมดังกล่าวด้วยโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขนี้โดยการอ้างอิง นอกจากนี้ท่านตกลงว่าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์/อินเทอร์เน็ต (Electronic/internet transactions) ที่ได้มีการประมวลผลและดำเนินการจนเสร็จสิ้นแล้วโดยผ่านทางเว็บไซต์หรือโปรแกรมนี้มีผลบังคับใช้ได้อย่างสมบูรณ์ตามกฎหมายและผูกพันคู่สัญญาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พุทธศักราช 2544 ของประเทศไทย

หากท่านไม่ยอมรับหรือปฏิเสธที่จะผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ขอท่านโปรดยุติการเข้าชม และใช้งานเว็บไซต์หรือโปรแกรมนี้

1. นิยามศัพท์

 • “สัญญา” (Agreement) หรือ “ข้อตกลงและเงื่อนไข” (Terms and Conditions) หมายถึงข้อตกลงและเงื่อนไขนี้
 • “โฆษณา” (Advertising) หรือ “การโฆษณา” (Ads) หมายถึง โฆษณาที่สร้างโดยเราหรือผู้สนับสนุนเพื่อส่งเสริมการขายหรือเพื่อการตลาดสินค้าหรือบริการของเราหรือผู้สนับสนุนโดยผ่านเว็บไซต์หรือโปรแกรม โดยที่ไม่มีการเสนอแลกสินค้าหรือบริการ (Redemption) แก่ผู้ใช้งาน
 • “บริษัท” (Company) “เรา” (we, us) “ของเรา” (our) หมายถึง บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นและประกอบธุรกิจภายใต้กฎหมายของประเทศไทย
 • “แคมเปญ” (Campaign) หมายถึง กิจกรรมส่งเสริมที่เราประกาศลงบนเว็บไซต์หรือโปรแกรมสำหรับให้ผู้ใช้งานแลกรับได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้
 • “เว็บไซต์ย่อย” (Microsite) หมายถึง เว็บไซต์ที่เป็นส่วนเสริมต่อจากเว็บไซต์หลัก
 • “บริการ” (Service) หมายถึง บรรดาบริการต่างๆ ที่จัดให้ไว้โดยบริษัทบนเว็บไซต์หรือโปรแกรม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง แคมเปญ โฆษณา หรือบริการอื่นใดที่มีอยู่เว็บไซต์หรือโปรแกรมสำหรับผู้ใช้งานได้ใช้
 • “ผู้สนับสนุน” (Sponsor) หมายถึง นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้สร้างแคมเปญ โฆษณา หรือกิจกรรมทางการตลาดใดๆ เพื่อส่งเสริมสินค้าหรือธุรกิจของผู้สนับสนุนบนเว็บไซต์หรือโปรแกรมสำหรับให้ผู้ใช้งานแลกรับหรือได้รับ และตกลงและยอมรับที่จะส่งมอบสินค้า ของขวัญ บัตรกำนัล (Voucher) คูปอง (Coupon) เป็นต้น ให้แก่ผู้ใช้งานตามที่ได้ระบุไว้ในแคมเปญ
 • “ระบบ” (System) หมายถึง ระบบของบริษัท รวมถึงฐานข้อมูลและการทำงานของเว็บไซต์และโปรแกรม
 • “ธุรกรรม” (Transaction) หมายถึง ธุรกรรมการแลกรับรางวัลระหว่างผู้ใช้งานกับบริษัทหรือผู้สนับสนุนโดยผ่านระบบ
 • “ผู้ใช้งาน” (User) หมายถึง ท่านซึ่งเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์หรือโปรแกรม ไม่ว่าโดยผ่านเว็บบราวเซอร์ (Web Browser) หรือ โปรแกรมบนอุปกรณ์พกพา และไม่ว่าจะได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกของบริษัทหรือไม่ก็ตาม
 • “คอมพิวเตอร์” (Computer) หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เครื่องบริการ (Server) หรืออุปกรณ์พกพาทุกชนิด ที่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์หรือโปรแกรมของบริษัทได้ไม่ว่าในลักษณะใดๆ ตามที่ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้กล่าวถึง
 • “เว็บไซต์” (Website) หมายถึง เว็บไซต์ของบริษัท ได้แก่ www.1376delivery.com

2. บททั่วไป

 • เอกสารนี้เป็นสัญญาตามกฎหมายระหว่างผู้ใช้งานกับบริษัท
 • ผู้ที่จะใช้บริการของบริษัทได้จะต้องเป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 13 ปี หรือไม่เป็นบุคคลที่บริษัทเคยห้ามหรือระงับมิให้ใช้งานมาก่อน โดยผู้ใช้งานหนึ่งรายจะสามารถเปิดบัญชีผู้ใช้งานได้เพียงหนึ่งบัญชีเท่านั้น หากพบว่ามีการฝ่าฝืน บริษัทอาจยกเลิกบัญชีของผู้ใช้งานได้
 • ผู้ใช้งานตกลงว่าเนื้อหาทั้งหมดที่ผู้ใช้งานเข้าถึงได้โดยการใช้บริการนั้นถือเป็นความเสี่ยงภัยของผู้ใช้งานเอง และผู้ใช้งานจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายหรือสูญหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้งานหรือบุคคลอื่นอันเนื่องมาจากการใช้บริการดังกล่าว อนึ่ง เพื่อวัตถุประสงค์ของข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ คำว่า “เนื้อหา” ให้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่อยู่ วีดีโอ ข้อความเสียง ข้อวิจารณ์ ข้อมูล ข้อความ รูปภาพ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สคริปท์ กราฟฟิก และสิ่งที่ใช้ระหว่างกันอื่นใดที่บริษัทเป็นผู้สร้างขึ้น จัดหา หรือทำให้เข้าถึงได้ในหรือผ่านทางบริการ
 • ผู้ใช้งานจะต้องใช้เว็บไซต์ โปรแกรม บริการ หรือกิจกรรมต่างๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตัวเท่านั้น และจะต้องไม่ใช้เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจไม่ว่าในลักษณะใดๆ
 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการระงับมิให้ผู้ใช้งานใช้เว็บไซต์ หรือโปรแกรม หรือบริการ (ไม่ว่าส่วนใดๆ ก็ตาม) และระงับมิให้ผู้ใช้งานแลกรับของรางวัลได้โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลหรือบอกกล่าวล่วงหน้า
 • บริษัทอาจจัดให้มีการบริการหรือกิจกรรมอื่นใดแก่ผู้ใช้งานโดยผ่านทางเฟสบุ๊ค (Facebook), Line Official Account, โปรแกรม หรือโดยช่องทางอื่นใด ในกรณีที่เป็นการใช้บริการโดยผ่านเว็บไซต์หรือโปรแกรมของบุคคลที่สาม เช่น Facebook, Line Official Account ผู้ใช้งานอาจถูกร้องขอให้ตกลงและปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้งานของบุคคลที่สามดังกล่าว
 • ผู้สนับสนุนมีหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ใดๆที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณา แคมเปญ รางวัล และ/หรือบริการของผู้สนับสนุน รวมถึงดำเนินการเพื่อให้เงื่อนไขทางกฎหมายที่จำเป็นต่อการดังกล่าวนั้นได้มีการปฏิบัติตามโดยถูกต้อง บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย, ความรับผิด, ต้นทุน, ราคา, ค่าใช้จ่าย, ค่าปรับ หรือค่าเสียหายใด ๆ ที่ผู้ใช้งานหรือบุคคลอื่นใดได้รับ อันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์เช่นว่านั้น โดยผู้สนับสนุนจะเป็นผู้รับผิดชดใช้ในกรณีดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ
  • จำนวนสั่งขั้นต่ำ 155 บาท
  • ราคาสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
  • บริการจัดส่งตั้งแต่เวลา 10.00-21.00 น.
  • อัตราค่าจัดส่งสำหรับการสั่ง 1376 Delivery เริ่มต้นที่ 50 บาท ต่อ 1 ใบเสร็จ ครอบคลุมพื้นที่ระยะทางไม่เกิน 15 กิโลเมตร
  • ยอดการสั่งซื้อรวมค่าบริการจัดส่งมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท สามารถชำระเป็นเงินสดและบัตรเครดิต ,ยอดการสั่งซื้อมูลค่า 3,001 บาทขึ้นไปรับชำระเฉพาะบัตรเครดิตเท่านั้น
  • ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดทุกชนิดและบัตรสมาชิก
  • บริการจัดส่งถึงบ้าน 1376 Delivery สำหรับสาขาที่ร่วมรายการเท่านั้น
  • บริการจัดส่งในพื้นที่ที่กำหนดสามารถตรวจสอบพื้นที่การจัดส่งได้ที่ Call Center 1376
  • เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณาสั่งอาหารล่วงหน้า 45 นาที
  • ราคาและรายการอาหารอาจแตกต่างกันในแต่ละสาขา
  • ยินดีรับสั่งจองออเดอร์ล่วงหน้าไม่เกิน 3 วัน
  • กรณีสั่งอาหารล่วงหน้าจะคิดค่าอาหารและบริการตามอัตรา ณ วันรับอาหารและบริการ
  • ภาพอาหารและอุปกรณ์นี้จัดแต่งเพื่อการโฆษณาเท่านั้น
  • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลื่ยนแปลงราคา รายการอาหาร พื้นที่จัดส่ง และ เวลาให้บริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3. บัญชี: การลงทะเบียนและการยกเลิก

 • ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งานสำหรับการเข้าชมเว็บไซต์หรือโปรแกรม หรือการเข้าถึงบริการบางประเภท อย่างไรก็ดีผู้ใช้งานจะต้องลงทะเบียนบัญชีเพื่อใช้บริการบางประเภทที่มีไว้สำหรับผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
 • ในการลงทะเบียนเป็นผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานจะต้องแจ้งชื่อ เพศ วันเกิด อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้งานได้ ที่อยู่ หรือข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ หรือบัญชี Facebook โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ นโยบายความเป็นส่วนตัว
 • ในขั้นตอนการลงทะเบียน ผู้ใช้งานจะต้องสร้างรหัสผ่าน (password) ของตนเองสำหรับผ่านเข้าใช้บัญชีของผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานจะต้องเก็บรักษารหัสผ่านเป็นความลับ ซึ่งเราแนะนำให้ผู้ใช้งานเปลี่ยนรหัสผ่านดังกล่าวเป็นประจำ ผู้ใช้งานตกลงว่าบุคคลอื่นที่เข้าใช้บริการ (และ/หรือ ทำธุรกรรม) หรือ เข้าใช้งานเว็บไซต์ หรือโปรแกรม โดยใช้ชื่อบัญชีและรหัสผ่านที่ผู้ใช้งานเป็นผู้เปิดเผยให้ทราบถือเป็นตัวแทนของผู้ใช้งาน ทั้งนี้ ผู้ใช้งานจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้นที่เกิดขึ้นจากการไม่รักษารหัสผ่านของผู้ใช้งานเป็นความลับ
 • ผู้ใช้งานจะต้องลงทะเบียนโดยใช้อีเมล์ส่วนตัวที่ยังใช้งานได้และผู้ใช้งานยังคงใช้อีเมล์ดังกล่าวอยู่เป็นประจำ ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทสามารถส่งอีเมล์ยืนยันตัวบุคคลไปยังผู้ใช้งานได้ ในกรณีที่ผู้ใช้งานลงทะเบียนโดยใช้อีเมล์ของบุคคลอื่นหรืออีเมล์ชั่วคราว บริษัทอาจปิดบัญชีดังกล่าวได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทอาจขอให้ผู้ใช้งานยืนยันการใช้บัญชีอีกครั้งหากบริษัทเชื่อว่าผู้ใช้งานใช้อีเมล์ที่ไม่สามารถใช้งานได้
 • บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการลงทะเบียนเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 • ในการลงทะเบียนผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานตกลงอนุญาตโดยชัดแจ้งในการให้บริษัทใช้ข้อมูลของผู้ใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับทำการตลาด การติดต่อสื่อสาร หรือสถิติ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้งานรับทราบและตกลงว่าผู้ใช้งานได้รับการเสนอให้เลือกว่าจะรับอีเมล์โปรโมชั่นต่างๆ หรือไม่แล้ว ณ เวลาที่ทำการลงทะเบียน
 • บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกบัญชีของผู้ใช้งานหรือบริการได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บัญชีบริษัทของผู้ใช้งานอาจถูกยกเลิกหากบริษัทพบว่าผู้ใช้งานละเมิดข้อตกลงหรือเงื่อนไขการใช้งานของบริษัท หรือกระทำการอื่นใดที่ขัดต่อกฎหมาย

4. นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของผู้ใช้งาน และบริษัทเข้าใจดีว่าผู้ใช้งานมีความประสงค์ที่จะได้รับความปลอดภัยสูงสุดในการเข้าใช้ หรือทำธุรกรรมผ่านเว็บไซต์หรือโปรแกรม บริษัทจะดำเนินมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตจากผู้ใช้งานก่อน นโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรากฏด้านล่างนี้ใช้บังคับกับบัญชีบริษัทของผู้ใช้งานและข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้งานได้ให้ไว้กับเว็บไซต์หรือโปรแกรมนี้

 • การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
  • เพื่อความสะดวกแก่ผู้ใช้งานทุกราย ผู้ใช้งานจะถูกร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นของผู้ใช้งาน เช่น อีเมล์ ชื่อ วันเกิด ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ หรือหมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น โดยข้อมูลที่เราร้องขอนี้เพื่อให้ระบบสามารถดำเนินการต่อไปได้
  • เมื่อท่านลงทะเบียนเพื่อสมัครเป็นสมาชิก บริษัทอาจร้องขอข้อมูลของผู้ใช้งานเพิ่มเติม เช่น เพศ อายุ สิ่งที่โปรดปราน/ความชอบ ความสนใจ หรือที่อยู่ในการจัดส่ง เป็นต้น
  • นอกจากนี้ เพื่อให้บริษัทสามารถให้บริการที่ดียิ่งขึ้น บริษัทจึงจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างของผู้ใช้งานเพิ่มเติมด้วย ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมที่ใช้ท่องเว็บไซด์ (Browser Type) ชื่อโดเมน (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (Web page) ของเว็บไซด์ที่ท่านเยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซด์ (Access Times) และเว็บไซต์อ้างอิง (Referring Website) หรือข้อมูลอื่นใดเพื่อนำข้อมูลหรือสถิติที่ได้ไปพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการของบริษัทต่อไปหรือเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาด
  • บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า เว็บไซต์ และโปรแกรมจะมีโฆษณาที่อาจเชื่อมต่อ (link) ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ซึ่งเว็บไซต์อื่น ๆ ดังกล่าวอาจจะมีมาตรการหรือนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวที่แตกต่างจากบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์หรือโปรแกรมนี้ด้วย เนื่องจากบริษัทไม่สามารถรับรองข้อความหรือการดำเนินการตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใดๆ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้
 • การใช้ข้อมูลส่วนตัว
  • ผู้ใช้งานมีสิทธิในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน โดยบริษัทจะไม่อนุญาตให้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในบัญชีของผู้ใช้งานให้กับบุคคลภายนอก นอกเหนือจากพนักงานที่บริษัทอนุญาต
  • บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเพียงเท่าที่จำเป็นเพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจการหรือกิจกรรมของบริษัท
  • บริษัทจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานที่บริษัทได้เก็บรวบรวมไว้ไปจำหน่ายหรือเปิดเผยให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตล่วงหน้าจากผู้ใช้งานเท่านั้น หรือเป็นการเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด หรือโดยคำสั่งของศาลหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจ หรือเป็นการเปิดเผยให้แก่นิติบุคคลอื่นที่อยู่ในเครือบริษัท
 • การเข้าถึงและการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน
  • ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน รวมทั้งสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวได้ทุกเวลาโดยการเข้าสู่ระบบมายังบัญชีของผู้ใช้งาน
  • เมื่อบัญชีของผู้ใช้งานถูกปิดแล้ว บริษัทจะยังคงเก็บข้อมูล การทำธุรกรรมของผู้ใช้งานไว้ในฐานข้อมูลของเราต่อไปตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อวัตถุประสงค์ในเรื่องการตรวจสอบทางบัญชี การตรวจสอบกรณีการทุจริต และเป็นการป้องกันการปิดบัญชีเพื่อหลีกเลี่ยงการทุจริตโดยการปิดบัญชีเก่าและเปิดบัญชีใหม่ อย่างไรก็ตามบริษัทจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานอีกต่อไป รวมทั้งจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานให้แก่บุคคลอื่นยกเว้นในกรณีจำเป็นเพื่อป้องกันการทุจริตและเป็นการบังคับตามกฎหมายหรือตามที่กฎหมายกำหนด
 • การใช้คุกกี้ (Cookies) และแคชไฟล์ (Cache File)
  • “คุกกี้” คือไฟล์ข้อมูลเล็ก ๆ ที่ถูกส่งไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานเพื่อเป็นการอนุญาตให้บริษัทบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้งานในฐานะผู้ใช้บริการเว็บไซต์หรือโปรแกรมของบริษัท เมื่อผู้ใช้งานได้กลับเข้ามายังหน้าเว็บไซต์หรือโปรแกรมบริษัทอีกครั้งโดยใช้โปรแกรมท่องอินเตอร์เน็ท (Web browser) และเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดิม ระบบจะส่ง “คุกกี้” ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานต่อเมื่อผู้ใช้งานลงชื่อเข้าระบบเพื่อใช้งานบัญชีของผู้ใช้งานที่ได้สมัครไว้กับบริษัทโดยการให้ข้อมูลชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้ใช้งาน “คุกกี้” เหล่านี้สามารถทำให้บริษัทจดจำผู้ใช้งานในขณะที่ท่านเข้าไปใช้บริการในหน้าต่างๆ ภายในเว็บไซต์หรือโปรแกรม ได้โดยที่ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องระบุชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านหลายครั้ง และเมื่อผู้ใช้งานลงชื่ออกจากระบบ หรือปิดหน้า Web browser “คุกกี้” เหล่านี้จะสิ้นผลลง
  • ทั้งนี้ บริษัทจะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของบริษัทเพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของบริษัทต่อไป
  • ผู้ใช้งานรับทราบและตระหนักดีว่าเว็บบราวเซอร์ (Web browser) หรือโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพาที่ผู้ใช้งานใช้สำหรับเชื่อมต่อกับเว็บไซต์หรือโปรแกรม ระบบอาจเก็บและบันทึกแคชไฟล์ (Cache File) รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานไว้ ทั้งนี้ ผู้ใช้งานเข้าใจและตกลงว่าบริษัทไม่มีส่วนในการควบคุมหรือเข้าถึงแคชไฟล์ (Cache File) ดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้น บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานโดยเว็บบราวเซอร์หรือโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพาของบุคคลที่สามดังกล่าว
 • การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทอาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงขอแนะนำให้ผู้ใช้งานอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่เข้าชมหรือใช้จากเว็บไซต์

5. การใช้เว็บไซต์

 • บริษัทจะใช้ความพยายามตามสมควรในการที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องต่างๆ ให้เร็วที่สุดหลังจากได้รับการแจ้งถึงข้อผิดพลาดนั้นๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่รับประกันว่าบริการหรือเว็บไซต์จะปราศจากข้อผิดพลาดและบริษัทจะไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดหรือความบกพร่องใดๆ รวมถึงการสูญหายของคะแนนของผู้ใช้งาน ในกรณีที่พบข้อผิดพลาด ผู้ใช้บริการสามารถรายงานเกี่ยวกับความผิดพลาดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท
 • บริษัทไม่รับประกันว่าการใช้บริการ ระบบเว็บไซต์จะไม่ถูกรบกวน และ บริษัทไม่รับประกันว่าข้อมูล (หรือข้อความ) ใดๆ ที่ส่งผ่านทางบริการเว็บไซต์จะถูกส่งผ่านโดยถูกต้อง เชื่อถือได้ ตรงตามเวลา
 • บริษัทไม่รับประกันว่าบริการหรือเว็บไซต์จะปราศจากไวรัสคอมพิวเตอร์หรือสิ่งอื่นใดที่อาจส่งผลอันตรายต่อเทคโนโลยีต่างๆ
 • การเข้าถึงเว็บไซต์ และ/หรือ บริการอาจถูกจำกัดในบางครั้งด้วยเหตุผลในการซ่อมบำรุง ซ่อมแซม หรือเพิ่มอุปกรณ์หรือบริการใหม่ บริษัทจะใช้ความพยายามในการที่จะทำให้การเข้าถึงดังกล่าวกลับมาใช้งานได้ดังเดิมโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ต้องรับผิดชอบในระบบการทำงานที่ขึ้นอยู่กับบราวเซอร์หรือโปรแกรมอื่นของผู้สนับสนุนหรือบุคคลภายนอก ทั้งนี้ บริษัทสามารถลบข้อมูลหรือแคมเปญออกจากเว็บไซต์ และบริการได้ทุกเวลา
 • บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะปิดกั้นการเข้าถึง และ/หรือ แก้ไขหรือลบสิ่งใดๆ ที่บริษัทเห็นว่าอาจเป็นเหตุให้มีการผิดข้อกำหนดของข้อตกลงและเงื่อนไขนี้
 • การใช้ข้อมูลหรือสื่อใดๆ บนเว็บไซต์หรือโปรแกรมโดยผู้ใช้งานเป็นความเสี่ยงและเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้งานเองทั้งสิ้น
 • บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อสื่อต่างๆ ที่ประกาศลงบนพื้นที่สาธารณะโดยผู้ใช้งาน กระดานสนทนา หน้าต่างๆ ห้องสนทนา หรือพื้นที่สาธารณะอื่นๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์ ทั้งนี้ บริษัทไม่มีหน้าที่ในการไม่รับรอง พิจารณาหรืออนุมัติสื่อต่างๆ ที่ประกาศโดยผู้ใช้งานหรือผู้ใช้งานรายอื่นๆ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการลบบรรดาสื่อต่างๆ ที่ประกาศโดยผู้ใช้งานลงในพื้นที่สาธารณะได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากบริษัทพบว่าหรือเห็นว่ามีความเป็นไปได้ที่ผู้ใช้งานอาจมีพฤติกรรมดังต่อไปนี้
  • หมิ่นประมาท ข่มเหง รบกวน ติดตาม ข่มขู่ หรือกระทำการใดๆ อันมีลักษณะเป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น
  • ประกาศ ลงข้อความ แจกจ่ายหรือทำให้เผยแพร่ซึ่งข้อความ สื่อ หรือข้อมูลอันเป็นการหมิ่นประมาท ลามกอนาจาร หยาบคาย หรือผิดกฎหมาย
  • ลงข้อความหรือโอนถ่ายข้อมูล (upload) ไฟล์ข้อมูลที่มีไวรัส ไฟล์ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ หรือซอฟท์แวร์หรือโปรแกรมที่มีลักษณะดังกล่าวที่อาจทำความเสียหายต่อการให้บริการของบริษัท และ/หรือ ระบบคอมพิวเตอร์/เครือข่าย ของบุคคลภายนอก หรือ
  • ละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ของบริษัทหรือของบุคคลภายนอกไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายระหว่างประเทศ

6. การโฆษณา

 • บริษัทอาจแสดงสื่อโฆษณาในตำแหน่งที่แตกต่างกันไปบนเว็บไซต์ หรือบนโปรแกรมหรือจุดต่างๆ ในระหว่างที่ผู้ใช้งานใช้บริการ
 • ผู้ใช้งานสามารถเลือกหรือกดเพื่อเข้าชมสินค้าหรือบริการที่มีการโฆษณาดังกล่าวหรือไม่ก็ได้โดยอิสระตามที่ผู้ใช้งานจะพิจารณา
 • จะไม่มีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล์ หรือหมายเลขโทรศัพท์) ในการแสดงข้อความโฆษณา

7. การชดเชยและชดใช้ค่าเสียหาย

ผู้ใช้งานตกลงที่จะชดใช้ความเสียหายให้แก่บริษัทสำหรับบรรดาความสูญเสีย ความรับผิด และค่าใช้จ่ายทั้งปวงที่บริษัทได้รับ อันเป็นผลมาจาก

 • การใช้สิทธิเรียกร้องหรือการดำเนินคดีใดๆ ต่อบริษัทโดยผู้ใดก็ตามอันเป็นผลมาจาก
  • การใช้บริการหรือเว็บไซต์โดยผู้ใช้งาน
  • การใช้บริการหรือเว็บไซต์โดยใช้รหัสผ่านของผู้ใช้งาน
 • การที่ผู้ใช้งานละเมิดหรือผิดเงื่อนไขข้อใดๆ ในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้

8. เหตุสุดวิสัย

บริษัทไม่ต้องรับผิดในความล่าช้าหรือการไม่ปฏิบัติตามสัญญาเพราะสุดวิสัย อัคคีภัย อุทกภัย อุบัติเหตุ การจราจล สงคราม การแทรกแซงของรัฐ การนัดหยุดงาน ปัญหาด้านแรงงาน ความบกพร่องของอุปกรณ์ หรือเหตุอื่นใดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท

9. การไม่รับประกัน ข้อยกเว้นความรับผิดและการปลดเปลื้องจากความรับผิด

 • การไม่รับประกัน
 • เว้นแต่กฎหมายจะบัญญัติไว้โดยเฉพาะ บริษัทไม่มีความสัมพันธ์พิเศษหรือหน้าที่เกี่ยวกับความซื่อสัตย์ต่อผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานรับทราบว่าบริษัทไม่มีอำนาจในการควบคุมหรือหน้าที่ในการปฏิบัติเกี่ยวกับว่าผู้ใช้งานรายใดจะเข้าใช้บริการ หรือเนื้อหาใดที่ผู้ใช้งานจะได้รับจากการใช้บริการ หรือผลกระทบของเนื้อหาที่มีต่อผู้ใช้งาน หรือการดำเนินการใดที่ผู้ใช้งานจะปฏิบัติอันเป็นผลมาจากการได้รับเนื้อหาดังกล่าว
 • บริการอาจประกอบไปด้วยหรือเชื่อมโยงผู้ใช้งานไปยังเว็บไซต์อื่นที่มีข้อมูลที่บุคคลบางคนรู้สึกไม่พอใจหรือเห็นว่าไม่เหมาะสม บริษัทจึงไม่อาจรับรองถึงรายละเอียดของเนื้อหาใดๆ ที่ปรากฏหรือสามารถเข้าถึงได้โดยการใช้บริการ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อความถูกต้อง การปฏิบัติตามลิขสิทธิ์ ความชอบด้วยกฎหมาย หรือความเหมาะสมของเนื้อหาที่แสดงหรือเข้าถึงได้โดยผ่านการใช้บริการ
 • เว็บไซต์ และบริการตลอดจนเนื้อหาต่างๆ ดังกล่าวเป็นการจัดให้มี “ตามสภาพ” และ “ตามที่ปรากฏ” โดยปราศจากคำรับรองหรือรับประกันไม่ว่าในลักษณะใดๆ และไม่ว่าโดยตรงหรือโดยปริยาย
 • บริษัทตลอดจนกรรมการ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ตัวแทน ผู้แทน หุ้นส่วน ไม่รับประกันว่า
  • บริการจะปลอดภัยและสามารถใช้งานได้ทุกที่หรือทุกเวลา
  • บรรดาความบกพร่องจะได้รับการแก้ไขให้ถูกต้อง
  • ผู้ใช้งานจะพึงพอใจผลการใช้บริการตามที่คาดหวังไว้ และ
  • ผู้ใช้งานจะได้รับรางวัลจากผู้สนับสนุน หรือหากได้รับ รางวัลดังกล่าวจะมีสี คุณภาพ จำนวน หรือคุณสมบัติตรงตามที่แสดงหรือประกาศไว้ในแคมเปญ

ผู้ใช้งานเป็นผู้รับความเสี่ยงภัยจากการใช้งานเว็บไซต์ บริการ ระแบบและเนื้อหาเองแต่เพียงผู้เดียว

 • ข้อยกเว้นความรับผิด

บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียรายได้ กำไร สัญญา ค่าความนิยม (Goodwill) ธุรกิจ โอกาส ชื่อเสียง ความเสียหายอันเนื่องมากจากความผิดพลาดของข้อมูล หรือความเสียหายใดๆ ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายโดยอ้อม หรือความเสียหายต่อเนื่อง หรือความเสียหายใดๆ ไม่ว่าจะเกิดจากหรือเป็นผลมาจากการทำละเมิด การผิดสัญญาหรือไม่ก็ตาม

 • การปลดเปลื้องจากความรับผิด
  • ผู้ใช้งานตกลงแบบเพิกถอนไม่ได้ในการปลดเปลื้องบริษัทจากบรรดาความรับผิดหรือความเสียหายทั้งหมดทั้งปวงและโดยสิ้นเชิงที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้งานอันเป็นผลมาจากการใช้บริการหรือเว็บไซต์ โปรแกรม หรือแคมเปญ
  • ผู้ใช้งานตกลงจะปลดเปลื้องบริษัทจากความรับผิดทั้งหมดและโดยสิ้นเชิงในความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้งานอันเนื่องมาจากข้อความหรือเนื้อหาที่ได้รับจากเว็บไซต์ หรือโปรแกรม
  • ผู้ใช้งานตกลงจะปลดเปลื้องบริษัทจากบรรดาความรับผิดที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งานกับผู้สนับสนุน

10. หน้าที่ของผู้ใช้งาน

 • ผู้สนับสนุนอาจกำหนดข้อตกลงและเงื่อนไขเกี่ยวกับแคมเปญของผู้สนับสนุนเอง และผู้ใช้งานตกลงที่จะยอมรับและผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าว
 • ผู้ใช้งานรับรองว่าบรรดาข้อมูลที่ให้ไว้ในขณะลงทะเบียนและเป็นส่วนหนึ่งของบัญชีภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้เป็นข้อมูลที่แท้จริง ครบถ้วนและถูกต้อง และผู้ใช้งานจะแจ้งให้บริษัททราบในทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวเพื่อทำให้ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของผู้ใช้งานเป็นปัจจุบัน
 • ผู้ใช้งานมีหน้าที่ในการทำให้แน่ใจว่าบรรดารางวัล บริการ หรือข้อมูลที่แสดงบนเว็บไซต์ โปรแกรม หรือบริการเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งาน
 • ผู้ใช้งานตกลงที่จะไม่ใช้หรืออนุญาตให้บุคคลอื่นใช้บริการหรือเว็บไซต์ โดยไม่จำกัดแต่เพียงในกรณีดังต่อไปนี้
  • ส่งหรือรับสื่อที่มีลักษณะเป็นการข่มขู่ ก้าวร้าว หยาบคาย ลามก คุกคาม ดูหมิ่นเหยียดหยามหรือหมิ่นประมาทบุคคลใดๆ ดูหมิ่นหรือละเมิดอำนาจศาล ลิขสิทธิ์ สิทธิของบุคคล การเผยแพร่หรือความเป็นส่วนตัว หรือสิทธิของบุคคลอื่น
  • ส่งหรือรับสื่อที่ผู้ใช้งานโดยที่ไม่มีอนุญาตหรือได้รับความยินยอม (จากบริษัทหรือบุคคลอื่น) หรือซึ่งก่อให้เกิดหรือยุยงให้เกิดการกระผิดทางอาญา หรือความผิดในทางแพ่ง หรือไม่ว่าในลักษณะใดๆ ที่เป็นการขัดต่อกฎหมายหรือละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นไม่ว่าจะอยู่ในประเทศใดในโลก
  • ส่งหรือรับสื่อใดๆ ที่เป็นอันตรายในทางเทคนิค (รวมถึงไวรัสคอมพิวเตอร์ logic bombs, Trojan horses, worms, ส่วนประกอบที่เป็นอันตราย ข้อมูลที่บกพร่อง หรือซอฟท์แวร์ที่มีเจตนามุ่งร้ายหรือข้อมูลที่เป็นอันตราย
  • ก่อให้เกิดความรำคาญ ไม่สะดวกสบาย หรือก่อให้เกิดความกังวลโดยไม่มีเหตุอันสมควร
  • สกัดกั้นหรือพยายามสกัดกั้นการส่งผ่านข้อมูลสำหรับการสื่อสารโดยระบบโทรคมนาคม
  • เพื่อประโยชน์อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ออกแบบมาหรือวัตถุประสงค์การใช้งาน
  • เพื่อวัตถุประสงค์ในการฉ้อโกง
  • ไม่เป็นไปตามหรือสอดคล้องกับวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ทหรือการเชื่อต่อเน็ทเวิร์คอันเป็นที่ยอมรับ หรือ
  • การกระทำใดๆ ที่เป็นการก่อให้เกิดความเกลียดชังในเชื้อชาติ ศาสนา หรือคนกลุ่มน้อย หรืออันเป็นการทำให้เกิดผลอย่างมีนัยสำคัญต่อบุคคล กลุ่มบุคคล หรือเอกลักษณ์
 • การใช้บริการ หรือเว็บไซต์ หรือโปรแกรม ดังต่อไปนี้ เป็นการกระทำที่ต้องห้ามโดยชัดแจ้งและผู้ใช้งานตกลงที่จะไม่กระทำการดังกล่าว (หรือยินยอมให้บุคคลอื่นกระทำการดังกล่าว)
  • ความพยายามในการหลีกเลี่ยงระบบความปลอดภัยหรือเครือข่ายรวมถึงการเข้าถึงข้อมูลที่มิได้มิไว้สำหรับผู้ใช้งาน การถึงเครื่องบริการ (Server) หรือบัญชีที่ผู้ใช้งานไม่ได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งให้เข้าถึงได้ หรือการแทรกแซงระบบความปลอดภัยของระบบเครือข่ายอื่น (เช่น running a port scan)
  • การเข้าถึงบริการ หรือเว็บไซต์ หรือโปรแกรม ในทางที่จะหรือกระทำการใดที่อาจหรือทำให้ หรือก่อให้เกิดการทำงานของโครงสร้างพื้นฐานของระบบของบริษัทเป็นอย่างมากโดยไม่มีเหตุอันสมควรหรือไม่สมเหตุสมผล
  • การกระทำใดเพื่อตรวจดูเครือข่ายซึ่งจะสกัดกั้นข้อมูลที่ไม่ได้มีไว้สำหรับผู้ใช้งาน
  • ดำเนินการอันเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ และ/หรือ โปรแกรม และ/หรือ บริการ
  • ดำเนินการในลักษณะใดๆ (ตามความเห็นของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว) ที่เป็นการจำกัดหรือขัดขวางผู้ใช้งานรายอื่นจากการใช้งานหรือเพลิดเพลินกับการใช้งานเว็บไซต์ โปรแกรม และบริการ หรือ
  • ส่งข้อความใดๆ ในทางที่จะทำให้บุคคลอื่นเชื่อว่าหรือเข้าใจว่าข้อความดังกล่าวได้ถูกส่งหรือเปิดเผยโดยความสนับสนุนหรือความยินยอมของบริษัท

11. เบ็ดเตล็ด

 • หัวข้อต่างๆ

หัวข้อต่างๆ ที่ใช้ในสัญญานี้มีไว้เพื่อความสะดวกในการอ้างถึงเท่านั้นและไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และไม่มีผลต่อการตีความสัญญา

 • ความไม่เป็นหุ้นส่วนและตัวแทน

ไม่มีข้อความใดๆ ในสัญญานี้สามารถตีความได้ว่าผู้ใช้งานและบริษัทมีการร่วมทุน เข้าเป็นหุ้นส่วนบริษัท หรือมีความสัมพันธ์เป็นตัวการและตัวแทนในรูปแบบใดๆ โดยบริษัทและผู้ใช้งานไม่มีอำนาจที่จะกระทำการใดๆ แทนอีกฝ่ายในการที่จะก่อให้เกิดความรับผิดในหนี้ ค่าใช้จ่าย เข้าเป็นคู่สัญญา หรือการใดๆ แทนกัน

 • กฎหมายที่บังคับใช้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้อยู่ภายใต้บังคับและการตีความของกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้ศาลไทยเป็นผู้มีอำนาจในการชี้ขาดประเด็นข้อพิพาททั้งปวง

 • การติดต่อสื่อสาร บรรดาการติดต่อสื่อสารหรือการส่งข้อร้องเรียนต่างๆ ให้ส่งไปยังช่อทางดังต่อไปนี้
 • ทรัพย์สินทางปัญญา

เนื้อหาที่อยู่บนเว็บไซต์ และโปรแกรม รวมถึงข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รูปภาพ กราฟ วีดีโอ หน้าตัวพิมพ์ กราฟฟิค ดนตรี เสียงหรือสิ่งอื่นๆ (เรียกรวมกันว่า “เนื้อหา”) ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร หรือกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใด โดยเนื้อหาทั้งหมดถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทในฐานะเป็นงานที่ถูกรวบรวม (Collective Work) ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศไทย ผู้ใช้งานไม่สามารถที่จะทำซ้ำ ดัดแปลง ลบทิ้ง เพิ่มเติม เผยแพร่ ส่งต่อ หรือมีส่วนร่วมในการโอน หรือขาย ให้เช่าซื้อหรือเช่า หรือนำไปดัดแปลงเป็นผลงานอื่นไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดเว้นแต่จะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากผู้มีอำนาจให้ความยินยอม

 • สิทธิของบุคคลภายนอก

ข้อกำหนดทั้งหมดของสัญญานี้ใช้และให้ประโยชน์กับบริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัทในเครือและบริษัทที่ถือหุ้นในบริษัท บริษัทในเครือและบุคคลภายนอกที่เป็นผู้จัดทำและได้รับอนุญาตโดยเท่าเทียมกัน และบุคคลและองค์กรที่กล่าวมานี้มีสิทธิในการใช้สิทธิและบังคับใช้สิทธิตามข้อกำหนดของสัญญานี้โดยตรงหรือผ่านทางตัวแทน (เว้นแต่สัญญานี้ได้ถูกเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบุคคลหรือองค์กรดังกล่าว) นอกจากที่ได้กล่าวมาข้างต้นสัญญานี้ไม่มีผลผูกพันหรือให้สิทธิในการบังคับตามสัญญากับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่คู่สัญญา

 • เจ้าของและผู้ดำเนินการ

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าของและผู้ดำเนินการเว็บไซต์ โปรแกรม ระบบ และบริการ ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นและคงอยู่ตามกฎหมายของประเทศไทย

 • ความมีผลของสัญญา

ผู้ใช้งานและบริษัท เข้าทำสัญญานี้ (หรือข้อตกลงและเงื่อนไข) โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีผลและใช้บังคับได้ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พุทธศักราช 2544

( x0 )
฿ 0
สรุปคำสั่งซื้อ